09178170608-07132673562

خانه » درباره ما

درباره ما

خدمات رایگان این شرکت برای شما چیست؟؟؟

*مشاوره رایگان

*برگزاری کلاس های آموزشی (کاشت/داشت/برداشت)

*بازدید از مزارع شما در زمان کاشت،داشت و برداشت

تماس جهت خرید و مشاوره رایگان 09178170608-09396355855 (whatsapp&Telegram)

تلفن دفتر فروش:07132673562

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی طلا کاران زرقان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۴۲۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا جعفری به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم مریم جعفری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسن جعفری به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند، و در نتیجه آقای احمدرضا جعفری به سمت مدیرعامل با حفظ سمت برای مدت سه سال انتخاب گردیدند – کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، برات و اوراق تعهدآور بانکی با امضای ثابت آقای احمدرضاجعفری (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) به اتفاق خانم مریم جعفری (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای آقای احمدرضا جعفری (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش ۹۵۰۵۳۰۱۴۸۵۷۸۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرقان

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی طلا کاران زرقان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۴۲۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا جعفری مریم جعفری غلامحسن جعفری به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۳ سال و علیرضا جعفری به سمت عضو علی البدل هیت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند.: محمود جعغری عباس جعفری به عنوان بازرس اصلی و علی البدل که نفر اول به عنوان بازرس اصلی و نفر دوم به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی (۹۵) انتخاب شدند؛ ش ۹۵۰۵۳۰۸۴۶۶۸۱۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرقان

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی طلا کاران زرقان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۴۲۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت تعاونی در ۵۲ ماده و ۳۷ تبصره بررسی و مورد تصویب اعضای حاضر در مجمع قرار گرفت. ش ۹۵۰۵۳۰۵۱۷۹۷۶۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرقان